top of page
  • תמונת הסופר/תנקי כפיים

מדוע רבי אלעזר היה בוכה?

ידוע שרבותינו היו לומדים כל התורה וחוזרים על כל לימודם (גם מה שהתחדש) כל תקופה, הגמרא מספרת לנו על אחד החכמים רבי אלעזר שמו, שבכל פעם שהיה לומד והיה מגיע לפסוק:

"ויאמר יוסף אל אחיו: אני יוסף, העוד אבי חי? ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו"

היה מתחיל לבכות.


מדובר בסיפור של מכירת יוסף, אחיו מכרו אותו.

ולאחר שנים הגיעו למצרים ועמדו מול יוסף מבלי שזיהו אותו, יוסף כבר הפך למלך על כל מצרים (כל העולם).

לאחר שעשו ליוסף מעשה כזה - הוא עומד מולם, לא הקפיד עליהם, לא כעס עליהם, הוא הצליח מתוך שמכרו אותו לעבד, להגיע לגדולות והפך למלך מצרים.


אך באותו רגע הם עומדים לפניו ולא יודעים שזה אח שלהם,

והוא עומד וחושף בפניהם את האמת ואומר להם: "אני יוסף, העוד אבי חי?"

(שואל אותם אם אבא שלו יעקב עדיין חי אחרי כל השנים האלו שלא התראו)


שימו את עצמכם במקום אחיו של יוסף, נסו להכנס לראש שלהם, מכרתם את האח הקטן שלכם לעבד, ואחרי שנים אתם מגלים שהוא הפך לשליט על העולם, באותו רגע הוא חושף בפניכם את הדברים..

איזה פרצוף יופיע על פניכם?

לא תתביישו?
לא תרצו שתבלע אתכם האדמה מרב בושה?

לא תפחדו שיזיק לכם?

לא תפחדו שינקום?

פתאום נשמטת להם האדמה מתחת לרגליים..

איזו בושה! איזו אי נעימות! בלתי נתפס.


הגמרא מספרת לנו שרבי אלעזר, בכל פעם שהיה מגיע לפסוק הזה, ולומד את הסיפור של מכירת יוסף היה מתחיל לבכות.


ביאור: "ולא יכלו אחיו לענות אותו (לענות ליוסף) כי נבהלו מפניו",

שאלו את רבי אלעזר מדוע אתה בוכה?

הרי זה סיפור מוכר, וכבר למדת אותו המון פעמים, כל פעם לבכות מחדש?

אפילו ילדים שלומדים את הסיפור לא בוכים.

מה גם שיוסף הצדיק כבר נמצא בגן עדן עם האחים שלו, וכולם שמחים, אז למה לבכות?


שימו לב לבינה של רבי אלעזר ואיזו תשובה השיב:

ומה תוכחה של בשר ודם כך, תוכחה של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה.

ביאור: אמר להם רבי אלעזר: בכל פעם שאני מגיע לפסוק הזה אני נדהם מהעוצמה של התוכחה,

איזו בושה, איזה ביזיון היה לאחים שמכרו את יוסף, הם נבהלו ממנו ולא יכלו לענות לו מאומה.


אם זו תוכחה של בשר ודם,

מה נענה אנחנו ביום דין לפני מלך מלכי המלכים במשפט? הרי כל אחד אחרי 120 שנה עומד לפני בית דין של מעלה, אנחנו נצטרך לענות על כל השאלות שישאלו אותנו, איך נעמוד אנחנו בדין?

איך יהיו לנו תשובות?

זו הסיבה שבגללה אני בוכה.


את זה אמר רבי אלעזר, האמורא שכולו קודש קדשים.

בכחו היה להחיות מתים, והוא חשש מדין שמיים,

מה נאמר אנחנו יהודים יקרים?


בשביל להבין את הדברים נצטרך להסתייע בדברי האר"י הקדוש, האר"י אומר שבדורות האלו כוחו של הס.מ (השטן) כ"כ חזק, שכל מצווה קטנה שאנחנו עושים, יש לה שכר הרבה יותר גדול ממה שהיו זוכים

אנשים בדורות קודמים על אותה המצווה בדיוק.

מדוע? כי בדורות האחרונים הכח של הס.מ מתגבר.


לכן צריך לדעת אחים יקרים, כל מצווה שנתחזק בה, אהבת ישראל, שמירת שבת, אמירת תהלים, נטילת ידיים, קריאת שמע, לימוד הלכות, כל אחד מה שיכול, כל אחת מה שיכולה, נרוויח זכויות עצומות.

אנחנו בדור קשה, כדאי לכל אחד ואחת להתאמץ, עוד קצת, ועוד קצת, לאט לאט לזכות עם ישראל,

יחד נזכה שיגיע משיח צדקנו ויושיע אותנו מהגזרות הללו, צריכים כולנו להחזיק חזק, כי הקב"ה מנער את החבל, ומי שמחזיק ינצל.


Comments


bottom of page