top of page
  • תמונת הסופר/תנקי כפיים

אסתר היתה ירקרוקת?

הגמרא במסכת מגילה יג. אומרת

"קרי לה הדסה, וקרי לה אסתר וכו'?

רבי יהושע בן קרחה: אסתר ירקרוקת היתה,

וחוט של חסד משוך עליה".


רש"י מפרש: "אסתר ירקרוקת היתה - כהדסה זו,

אלא חוט של חסד משוך עליה, לכן נראתה יפה

לאומות ולאחשוורוש.


הגר"א מוילנא תמה על כך, שהרי כתוב בפסוק

במפורש "והנערה יפת תואר וטובת מראה",

אם כן מניין לרש"י שהייתה ירקרוקת?

מתרץ הגר"א כך:

אמנם הייתה בתחילה יפת תואר, אך מחמת צערה

שנלקחה לבית אחשוורוש נעשתה ירקרוקת.


שאלה נוספת ששאל הגר"א מוילנא,

מי דחק את רבי יהושע בן קרחה להוציא את המקרא

מפשוטו, ולומר שלא היתה יפה באמת, ורק חוט של חסד

גרם לאומות לסבור שיפה היא? (אסתר)


מתרץ הגר"א תירוץ מדהים,

כידוע ישנה מחלוקת בבא בתרא לגבי התקופה בה חי איוב,

שיטתו של רבי יהושע בן קרחה היא שאיוב חי בימי אחשוורוש,

והרי באיוב כתוב במפורש:

"ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ",

ואם כך מעיד הפסוק יש לשאול - מדוע אחשוורוש לא לקח

אחת מבנות איוב? הרי הן היפות ביותר.


מחמת שיטתו הוכרח רבי יהושע בן קרחה לסבור שבאמת

אסתר ירקרוקת היתה, אלא שחוט של חסד מהקב"ה היה משוך

עליה, ורק משום כך נשאה חן בעיני המלך יותר מכל הבתולות.

Comments


bottom of page