top of page
  • תמונת הסופר/תנקי כפיים

יש לך מושג מה זה תהלים?

דוד המלך ע"ה אומר בתהלים (ס"א) "אָגוּרָה בְאָהָלְךָ עוֹלָמִים".

שואלת הגמרא ביבמות, וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים?

אלא התירוץ הוא, דוד המלך ע"ה התפלל לפני הקב"ה וזו בקשתו,

יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה.

(יהי רצון שיאמרו דברי-תורה בשמי בעולם הזה לאחר פטירתי).


שהרי ידועה הגמרא בבכורות,

"ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי כל תלמיד חכם שאומרים

דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר".


מהגמרא הנ"ל אנו למדים כמה גדולה מעלת אמירת דברי תורה בשם תלמיד חכם,

שפתותיו דובבות בקבר כאילו היה חי וזו הייתה כוונת דוד המלך.


ידוע שדוד המלך ע"ה התפלל ובקש מהקב"ה שיהא חשוב לפניו יתברך

אמירת תהילים, ליתן עליו שכר כעוסק בנגעים ואהלות.

(הלכות נגעים ואהלות עמוקות וקשות יותר משאר הלכות טהרות),

יש מחלוקת בדבר אם התקבלה תפילתו ובקשתו של דוד המלך או לא,

אך מה שניתן להסיק מכך, היא שמעלת אמירת תהלים

היא כ"כ גבוה בבחינה מסויימת, שניתן לבקש על כך שיחשב הדבר

כלימוד תורה ממש, שהרי ידוע ששקולה מצוות תלמוד תורה כנגד

כל שאר המצוות. עוד אמרו, ששכרה של מצוות תלמוד תורה שקול

כנגד שכרן של כל המצוות כולן.


אם כך, עלינו לדעת שאמירת תהלים חשובה היא עד מאד לפניו יתברך ועושה נחת רוח גדול בשמים הן מצד שפתותיו דובבות בקבר והן מצד חשיבותה, מה גם שיש סגולות רבות ושמירה והגנה על כלל ישראל באמירת התהלים.


לסיום רציתי לציין דבר חשוב נוסף,

כל אדם צריך לדעת שאמירת תהלים צריכה להיות בשפתיים דולקות (נעות), ואם אפשר אף להשמיע לאזניו ולהבין את מה שאומרים (יש תהלים עם פירוש כדוגמת כונת הלב ודומיו).


יש אנשים שחושבים שאם הם מתבוננים בפסוקים רק עם העיניים בזריזות הדבר מועיל, ואין לעשות זאת, צריך לומר את הפסוקים בפה ולכל הפחות בשפתיים נעות, אם אנחנו משבחים את הקב"ה אז לפחות נעשה זאת באופן ראוי ומכובד.


אשריכם ישראל אשר בכם בחר אל.


עזרו לנו להגדיל את זיכוי הרבים ולצרף עוד יהודים לסבבי התהלים שבקבוצה, כל אחד לוקח 5-10 פרקים בלבד ומצטרף לסיום ספר תהלים שלם לכבוד ה' יתברך בכל יום, לזכות עם ישראל.


לקבוצת התהלים שלנו > https://t.me/NistarotTehillim

Comments


bottom of page